Help!!!

පාඨමාලාවන් හැදැරීම සඳහා පළමුව අන්තර්ජාලයට පිවිස www.slfegate.com වෙත ප්‍ර‍වේශ විය යුතුය.

 

01. එහිදී ඔබ එම වෙබ් අඩවියේ Register මත click කරන්න.

 

 

02. අනතුරුව ඔබට පරිගණක පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය අයදුම් පත්‍රය පහත දැක්වෙන පරිදි දර්ශනය වේ.

 

 

 මෙම පාඨමාලාවට සියළු තොරතුරු ඉහතින් දැක්වෙන පොතෙහි (Hand book) ඇතුළත් වේ.

 පාඨමාලාවට ඇතුළත් වීම සඳහා පළමුව Online Register විය යුතු වේ.

 ඉහත දැක්වෙන Application form එක හා SLF Voucher එක download කර ගන්න.

 එම Application form එක සම්පුර්ණ කර ගෙවීම් කර ඇති Voucher එක සමග ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් අප වෙත එවිය යුතුය.

 

පරිගණක පාඨමාලාව වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා ඔබ විසින් WWW.slfegate.com වෙබ් අඩවියට පිවිස පහතින් දක්වා ඇති පරිදි එහි ඇති login මත click කරන්න

 

 

අනතුරුව ලැබෙන වින්ඩෝවෙහි ඔබට ලබාදී ඇති User Name හා Pass Word අදාළ ස්ථානවල Type කොට Login මත click කරන්න.

 

 

එවිට ඔබට ප්‍රධාන මෙනුව දර්ශනය වේ.

 

එහි වම්පස ඉහළින් ශිෂ්‍යයාගේ profile picture එක සහ තොරතුරු දැක්වෙන අතර එම ස්ථානයෙහිම පහළින් ගුරුවරයාගේ තොරතුරු සහ ආයතනයේ තොරතුරු දැක්වේ.

 

 

ප්‍රධාන මෙනුවෙහි ඇති ප්‍රධාන Tab වර්ග හඳුනා ගැනීම

 

 1. Overview Tab

  • Overview Tab එක click කිරීම මගින් පරිගණක පාඨමාලාවට අයත් සියළුම පාඩම් පෙන්වනු ලබන අතර එමගින් පාඩම් වල සාරාංශය ‍දැක්වේ.

   

  • එම පාඩම් තුලින් එක් පාඩමක් මත click කිරීමෙන් එම පාඩමට අදාළ සාරාංශය පහත පරිදි දැක්වේ.

    

   

 2. Structure Tab

  • පරිගණක පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වන ඔබට වඩාත් වැදගත් Tab එක වන්නේ Structure Tab එකයි.

  • Structure Tab එක click කර පසු පාඨමාලාවට අදාළ මූලික පාඩම් දර්ශනය වේ.

  • මෙහිදී පළමුව Preliminary Test එක කළ යුතු අතර මෙමගින් ඔබගේ මූලික පරිගණක දැනුම් මට්ටම පරීක්ෂා කෙරේ. (සැ.යු. මෙය ඔබට උත්සහ කල හැක්කේ එක්වරක් පමණි.)

   

  • පරිගණක පාඨමාලාවට අවතීර්ණ වන ඔබට මුලීක පාඩම් කොටස් දර්ශනය වේ.

  • එම මූලික පාඩම් මත click කිරීමෙන් එක් එක් පාඩම් වලට අදාළ අනු කොටස් පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන පරිදි පෙන්නුම් කෙරේ.

  • සෑම අනු කොටසකටම අදාළ Tute, Video, Task එකක් තිබෙන අතර එම Tute එක සහ Video එක අධ්‍යයනය කල යුතුය.

   

  • එය අධ්‍යයනය කල පසු එහි ඇති Task එක මත click කර ලැබෙන Tasks box එකෙහි, පහත රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට task එක Download කරගෙන එම Task එකෙහි පිළිතුරු සපයා Upload කල යුතුවේ.

   

  • පරිගණක පාඨමාලාව අධ්‍යයනයේදී ඔබට ඇති වන ගැටළු ගුරුවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වින්ඩෝවෙහි

  • ඔබ විසින් නියමිත පාඩම් වලට අදාළව chat හරහා ‍යොමු කරනු ලබන ප්‍රශ්න වලට ලකුණු ලබා දීමක්

   

 3. Profile tab

  • Profile tab එක මගින් ඔබගේ සියළු තොරතුරු පෙන්වන අතර ඔබගේ Profile picture එක එයට ඇතුළත් කළ යුතුය.

  • එහිදී Choose file click කර ඔබගේ ඡායාරූපය එකතු කර update profile click කර යුතුය.

   

 4. Forum Tab

 5.  

   

 6. Exam History

 7.  

 8. Notice

 9.  

 10. Messege Tab

  • Chat කිරීමට අමතරව ඔබගේ ගුරුවරයා සමග පණිවුඩ හුවමාරු කරගැනීමට මෙමගින් හැකියාව ඇත.

   

 11. Scoreboard Tab

 12.  

  • ඔබ විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද සියළුම Task, Forum සහ Chat වලට ඔබට ලබාදී ඇති ලකුණු ප්‍රමාණයන් Scoreboard Tab එක මගින් දැකගත හැකිය.

   

 13. Tools Tab

 14.  

 15. Logout Tab

 16.  

   


මට Log වෙන්න බෑනෙ....

 1. ඔබගේ User Name සහ Password නිවැරදිව සටහන් කර ඇත්දැයි බලන්න.
 2. Caps Lock වී ඇද්දැයි බලන්න.
 3. යුනිකෝඩ්වල සිංහල හෝ දෙමල සක්‍රීය වී ඇත්දැයි බලන්න.
 4. ඉහත කිසිවක් නොවේ නම් 071 16 16 422ට හෝ 011 366 0 366 ට  SLF e Gate අමතා ඔබගේ User Name සහ Password නිවරිදිව ලබාගන්න.

මාව Suspended කරලනෙ.


071 16 16 422ට හෝ 011 366 0 366 ට SLF e Gate අමතා හේතුව විමසන්න.

වීඩියෝ වැඩකරන්නෙ නෑනෙ.

Video Play කරන විට Error loading player No playable sources found  ලෙස දිස්වේ නම් ඔබ  ඔබගේ පරිගණකයට  Google Chrome  ස්ථාපනය කරගන්න.  අනතුරුව පහත රූපසටහනේ දැක්වෙන පරිදි address bar හි view site information මත Click කර එහි Flash   ඉදිරියෙන් ඇති always allow this site යන්න තෝරන්න. දැන් වීඩියෝ නිසි පරිදි දර්ශනය වේ.
පාඨමාලාව හැදෑරීමට පළමුවෙන් මං මොනවද කරන්නෙ....


 1. Structure වල ඇති පාඩම් මාලා නිසි පරිසි පරිශීලනය කොට තම පරිගණකය භාවිතා කොට ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සිදුකොට එහි ඇති Task Download කර නිසිපරිදි උත්තර සටහන් කොට Upload කරන්න.
 2. ඒ එ් උප මාතෘකාවන්ට අදාලව Forum වල අලුත් යමක් ඔබ සටහන් කරන්න. ඒ සඳහා ඔබට ලකුණු ලැබේ.
 3. සතියකට වරක් පැයක කාලයක් ඔබගේ ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මාර්ගස්ථ පහසුකාරකයෙකුගේ සහය ඔබට ලැබේ. එකී වෙලාවට එම සාකච්ඡාවන්ට සහභාගී වන්න. ඒ සඳහා ඔබට ලකුණු ලැබේ.


ගුරුවරයා උගන්වන්නෙ නෑනෙ...


සැබවින්ම ඔහු ඔබට පහසුකාරකයෙකු මිස ගුරුවරයෙකු නොවේ. ඔබ ඉගෙනගත යුතුය. ඒ සඳහා සියළු පාඨම්මාලා ඉතා සරළව දත්වා ඇත. ඔහු ඔබට මගපෙන්වන්නෙකු පමණි. ඔහු සමග ඔබට ඇති ගැටළු පමණක් සාකච්ඡා කරන්න.
br>

පාඨමාලාව හදාරන්න කාලයක් තිබේද...


සැබවින්ම ඔව්... පාඨමාලාවට ලියාපදිංචි වීමේදී ම පාඨමාලා කාලය දක්වා ඇත. ඔබ විසින් ඒ ඒ උප විෂය කොටස්වලට අදාලව task හා forum වල ක්‍රියාකාරකම් සම්පූර්ණ කලයුතුය. පාඨමාලා කාලයෙන් 80%ක් ඉක්ම යෑමට පෙර එම ක්‍රියාකාරකම් අවසන් කළ යුතුය. එකී ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවෙන් 80%ක ලකුණු ප්‍රතිශතයක් ඔබ ලබාගත යුතුය. අනතුරුවය ඔබට අවසන් පරික්ෂණයට පෙනී සිටීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ.

ටැබ් පරිගණකය නිවැරිදිව සකස්කර ගන්නේ කෙසේද.


කරුණාකර සිංගර් සමාගමේ වරුණ වික්‍රමසිංහ මහතා 077 55 305 82 අංකයෙන් අමතන්න

අන්තර්ජාල සබඳතාව ලබා ගන්නේ කෙසේ ද


කරුණාකර හච් සමාගමේ අචිල මහතා 078 5000 701 අංකයෙන් අමතන්න.